Jah Prayzah Chero Lyrics

[Intro]

Eyaa

Mugwizi


[Verse 1]

Hapadi anokutsanangurira kuti ini ndorira unozviziva

Ende ndichatozomira kurira mandikwidibira kumakuva

Munongoramba kubuda pachena asi munobvuma muchipfuva (bvuma)

Kamoto kamunongoramba muchingodira peturo kachingodzima (bvuma)

Makatanga mune stayera mukachinja stayera kusvika pakuguma (bvuma)

Ndikasvika vanondiwomberera semudzimu unoera vakandiona (bvuma)


[Pre-Chorus]

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere


[Chorus]

Chеro

Chero

Chero zvazvaita

Chero

Chеro

Chero

Chero zvazvaita

Chero


[Verse 2]

Bvunza vakuru vedzinza

Chero kupi kwaunobva

Kuti ndiani akareba

Zichangamire rinosimudza mureza

Vachakuti cherechedza

Anomira panonyudza

Anosiya awaridza

Ndichangamire anosakura ozunza

Oh, gwenyambira taunzwa mutinhimira

Chimbotikwenyera tikupe chiremerera

Oh, deketera kune vanovhenekera ndovaremera

Ndauya ndakachaja ndabuda musaga

Ndinenge gandanga kusiya ndaparadza

Asi inovava mhiripiri mukaiwanza

Ende inopisa futi mvura ikafanza


[Chorus]

Chero

Chero

Chero zvazvaita chero

Chero

Chero

Chero zvazvaita chero


[Verse 2]

Ndakadarika masango iwe

Ndakararamiswa nechakata ndikapukunyuka

Munoziva kune nhamo here

Yekushaiwa zambuko uchida kuyambuka

Izwi rakangoti famba wakadaro

Zvakanakanaka munzira iyoyo

Eh, vakuruwe inzwai waro

Mundidairewo muninga imomo

Chimwe chokwadi varume inga chinonzi mutauro (he, eh, eh, he, eh, eh)

Ndomboita mamwe mafira kureva kunge Sauro (he, eh, eh, he, eh, eh)

Gamba rinorova ngoma kusvikira mauro (he, eh, eh, he, eh, eh)

Kasipo kadiki kanoperera patauro (he, eh, eh, he, eh, eh)


[Pre-Chorus]

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere

Une nharo here iwe ndienderere


[Chorus]

Chero

Chero

Chero zvazvaita chero

Chero

Chero

Chero zvazvaita chero


[Outro]

Ha, heka, heka

Ha, heka, heka, heka

Ha, ukandiheka, ndinohekenurwa naNyamayaro

Ha, ukandiheka, ndinohekenurwa naNyamayaro

Saka heka, heka, heka saka heka

Ha, umm, heka, heka, heka saka heka

Ha, ukandiheka, ndinohekenurwa naNyamayaro

Ha, ukandiheka, ndinohekenurwa naNyamayaro

Saka heka

Post a Comment (0)